Badania

Badania prowadzone w ramach projektu Food4Me są podzielone na pięć następujących pakietów roboczych. Proszę kliknąć na linki, aby dowiedzieć się więcej na temat działań, prowadzonych w poszczególnych obszarach.

Modele biznesu i tworzenia wartości

W tym pakiecie roboczym badane są modele biznesowe dla spersonalizowanego żywienia, z uwzględnieniem obecnego i przyszłego rozwoju społeczno-gospodarczego środowiska. Bez względu na zakres systemu interwencji lub komercyjnego podejścia, modele biznesowe powinny przyczynić się zarówno do poprawy sytuacji ekonomicznej jak również społecznej (zdrowia).

Cele obejmują:

 • Opracowanie przyszłych scenariuszy i nowych modeli koncepcji biznesowych dla najlepszego wykorzystania spersonalizowanego żywienia.
 • Zastosowanie badań interaktywnych takich jak grupy dyskusyjne (fokusowe), wywiady i warsztaty w celu zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron w łańcuchu żywnościowym, w tym konsumentów, obywateli, przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny, ubezpieczenia, handel, ochronę zdrowia, specjalistów żywienia, środowiska naukowe, organizacje non-profit, organy zdrowia publicznego, a także media.
 • Konsolidację wyników w spójny punkt widzenia na temat możliwości i szans dla przyszłych zindywidualizowanych rozwiązań żywieniowych.

Pakiet ten jest prowadzony przez dr Jo Goossens. Proszę kliknąć tutaj, aby o nim więcej przeczytać.

Stosunek konsumentów do zindywidualizowanego żywienia

Ważne jest, aby wiedzieć jakie czynniki wpływają na konsumentów przy podejmowaniu decyzji żywieniowych.

Food4Me określi potrzeby europejskich konsumentów, wartości i preferencje dotyczące spersonalizowanych informacji żywieniowych, a także zbada jak te czynniki różnią się zależnie od preferencji międzykulturowych, płci, stanu zdrowia, wieku i dochodów. Celem jest opracowanie teoretycznego modelu postaw konsumpcyjnych, który może ukierunkować przyszłe badania.

Aby to osiągnąć w ramach Food4Me zostaną/zostanie:

 • przeprowadzone wieloośrodkowe badania z różnymi grupami konsumentów europejskich w celu oceny postaw na temat postrzeganych korzyści i ryzyk związanych ze zindywidualizowanym żywieniem.
 • opracowane nowe instrumenty badań konsumenckich, które będą mogły być stosowane do przewidywania akceptacji zindywidualizowanego żywienia przez konsumentów.
 • przetestowany nowy instrument badań konsumenckich w dwóch badaniach.
 • opracowany końcowy raport obejmujący wszystkie kluczowe ustalenia, który poinformuje zainteresowane strony o postawach konsumenckich i przekonaniach dotyczących wszystkich aspektów zindywidualizowanego żywienia.

Technologia i zindywidualizowane żywienie

Technologia odegra ważną rolę w przyszłym rozwoju spersonalizowanego żywienia. W szczególności, urządzenia techniczne mogą dostarczyć danych, które pomogą ludziom oceniać własny stan zdrowia. Food4Me potwierdza, że następnym krokiem będzie przełożenie indywidualnych danych o zdrowiu na zalecenia żywieniowe.

Cele obejmują:

 • Zbadanie najlepszych metod charakterystyki fenotypu, które mogą być wykorzystane do oceny stanu odżywienia i zapewnienia ukierunkowanych strategii posiłków. Charakterystyka fenotypowa osobnika oznacza ocenę danej osoby na podstawie jej cech fizycznych, biochemicznych i fizjologicznych.
 • Zestawienie danych nt. wyborów żywności, spożycia składników odżywczych, danych fenotypowych i genotypowych. Posłużą one do tworzenia algorytmów spersonalizowanego żywienia.
 • Nakreślenie wytycznych, które połączą zindywidualizowane fenotypy z zaproponowanymi zmianami w diecie.
 • Budowa nowych spersonalizowanych narzędzi odżywiania, w tym bazy danych o wartości odżywczej posiłków, systemu kodowania posiłku i spersonalizowanego systemu doradztwa odnośnie przepisów potraw.

Prace w tym obszarze kierowane są przez prof Hannelore Daniel. Proszę kliknąć tutaj, aby przeczytać więcej.

Udowodnienie zasadności modeli dla dostarczania zasad spersonalizowanego żywienia

W tym pakiecie będzie testowany wpływ różnych rodzajów indywidualnych porad żywieniowych. Aby to osiągnąć, w ramach Food4Me przeprowadzone będzie sześciomiesięczne badanie obejmujące cztery różne poziomy porad żywieniowych skierowanych do 1.200 Europejskich konsumentów.

W badaniu ocenie poddane zostaną indywidualne porady żywieniowe na czterech poziomach:

 • Kontrola: Zapewnia dostęp do internetowej informacji na temat zdrowego odżywiania i planowania posiłków.
 • Poziom 1: Zapewnia indywidualną analizę diety danej osoby i zalecenia w celu poprawy wyborów żywności.
 • Poziom 2: Obejmuje całość poziomu 1 i dodatkowo oprócz danych o żywieniu uwzględnia także dane fenotypowe.
 • Poziom 3: Obejmuje całość poziomu 2; dodatkowo wprowadza dane genotypowe oprócz danych fenotypowych i żywieniowych.

W raporcie końcowym omówione zostaną wyniki porównujące efekty i korzyści osiągnięte na każdym poziomie, w celu ukierunkowania przyszłych spersonalizowanych metod żywienia.

Aspekty etyczne i prawne

Food4Me zorganizuje warsztaty na temat społecznych skutków spersonalizowanego żywienia, do dyskusji zaproszeni zostaną eksperci prawa, naukowcy z dziedziny etyki oraz inni zainteresowani uczestnicy. Przykładowe tematy to m.in: postępowanie z testami genetycznymi, komercyjne wykorzystanie indywidualnych danych oraz ochrona vs. odpowiedzialność jednostki.

Z tego warsztatu, Food4Me, opublikuje sprawozdanie podsumowujące konkretne wyzwania etyczne wynikające ze zindywidualizowanego żywienia. Przedstawiony zostanie bezpośredni wpływ zindywidualizowanego żywienia na daną osobę, holistyczna perspektywa dobrego samopoczucia i związek pomiędzy jednostką a społeczeństwem.

Food4Me przeprowadzi również analizę istniejącego prawa żywnościowego Unii Europejskiej, koncentrując się na tych przepisach, które wpływają na rozwój i dystrybucję nowych produktów spożywczych dla zindywidualizowanego żywienia.

end faq

webdesign by tostaky